สถานีวิทยุฯ ตชด.ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตชด.105. MHZ

เลขที่34 หมู่1 ถ.อรุณประเสริฐ บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 (กก.ตชด.22) โทร 084-5327102